ՆՁԱԿ
   
 

Հայաստանում հրատարակվող գիտական պարբերականների ցանկ

 • ՀՀԳԱԱ Տեղեկագիր. Մաթեմատիկա 
 • ՀՀԳԱԱ Տեղեկագիր. Մեխանիկա 
 • ՀՀԳԱԱ Տեղեկագիր. Գիտություններ երկրի մասին  
 • ՀՀԳԱԱ Տեղեկագիր. Ֆիզիկա 
 • ՀՀԳԱԱ և ՀԱՊՀ Տեղեկագիր. Տեխնիկական Գիտությունների Սերիա
 • «Նեյրոքիմիա»
 • «Հայաստանի բժշկագիտություն»
 • «Աստղաֆիզիկա»
 • «Հայաստանի կենսաբանական հանդես»
 • «ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ»
 • «Հայաստանի քիմիական հանդես»
 • «Գիտության աշխարհում»
 • «Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա»
 • «Մաթեմատիկայի հայկական հանդես»
 • «Ֆիզիկայի հայկական հանդես»
 • «Բնական գիտությունների էլեկտրոնային ամսագիր»
 • «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»
 • «Պատմա - բանասիրական հանդես»
 • «Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր»
 • «Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի». Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն 
 • «Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի». Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն 
 • «Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի». Բանասիրություն 
 • «Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի». Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն 
 • «Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի». Իրավագիտություն 
 • «Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի». Հայագիտություն 
 • «Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի». Ռուս բանասիրություն 
 • «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր». Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 
 • «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր». Քիմիա և կենսաբանություն
 • «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր». Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 
 • «Արմենիան ֆոլիա անգլիստիկա» 
 • «Բնագետ 
 • ՀԱՊՀ Լրաբեր. Գիտական հոդվածների ժողովածու 
 • ՀԱՊՀ Բանբեր. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա 
 • ՀԱՊՀ Բանբեր. Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ 
 • ՀԱՊՀ Բանբեր. Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում 
 • ՀԱՊՀ Բանբեր. Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա 
 • ՀԱՊՀ Բանբեր. Մեխանիկա, մեքենագիտություն, մեքենաշինություն 
 • ՀԱՊՀ Բանբեր. Հիդրոլոգիա և հիդրոտեխնիկա 
 • ՀՃՇԱՀ-ի ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
 • ՀՃՇԱՀ-ի Գիտական աշխատությունները 
 • ՀՌՀ Բանբեր. Ֆիզիկա-մաթեմատիկական և բնական գիտություննր 
 • ՀՌՀ Բանբեր. Հումանիտար և հասարակական գիտություններ 
 • «Հայագիտական Հանդես» 
 • «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրները» 
 • ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր 
 • Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տեղեկագիր» 
 • «Ագրոգիտություն» գիտական ամսագիր 
 • Նոր հայկական բժշկական հանդես» 
 • «Բժշկություն, գիտություն և կրթություն» 
 • «ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղեկագիր»
 • «Սահմանադրական արդարադատություն» Բանբեր 
 • «Մաթեմատիկան դպրոցում» 
 • «Մանկավարժություն» 
 • «Օտար լեզուները Հայաստանում» 
 • «Հայոց լեզու և գրականություն» 
 • «Ռուսաց լեզուն Հայաստանում» 
 • 21-րդ ԴԱՐ» Տեղեկատվական-վերլուծական հանդես 
 • Վերլուծական հանդես «Գլոբուս» 
 • «Գիտաբժշկական հանդես» 
 • «Բանբեր ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության» 
 • «Մեդիցինսկիյ վեստնիկ Էրեբունի» 
 • «Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր» 
 • «Մեհրաբյանի անվան բժշկական ինստիտուտի տեղեկագիր» 
 • «Մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա և նեոնատալոգիա» 
 • Գիտաբժշկական տեղեկագիր «Դեղեր և բժշկություն» 
 • «Հոգեկան առողջության հայկական հանդես» 
 • Էկոնոմիկա և իրավունք» 
 • «Օրինականություն» 
 • «Արդարադատություն» 
 • «Դատական իշխանություն 
 • «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես 
 • ՀՊՏՀ «Բանբեր» 
 • «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում» 
 • «Իմաստություն»